Privacyverklaring Fredes afscheid & uitvaart

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Algemeen
Persoonsgegevens die wij verwerken
Doel en grondslag
Beveiligen en bewaren
Verstrekking aan derden
Cookiebeleid
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Inwerkingtreding
Algemeen

Fredes afscheid & uitvaart is een uitvaartonderneming, werkzaam in de regio Drachten, en bekend onder KvK nummer …….. Wij begeleiden en verzorgen uitvaarten. Dit doen we door het geven van deskundige adviezen en informatie zodat de keuzes die gemaakt worden zinvol en passend zijn.

Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Fredes afscheid & uitvaart is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en  -met ingang van 25 mei 2018-  de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

De verantwoordelijke binnen de organisatie is Frederique Broeze.

Fredes afscheid & uitvaart
Laagland 44
9205 EX Drachten
06-40757396
privacy@fredes.nl www.fredes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Afhankelijk van de diensten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief via correspondentie en/of telefoon aan ons verstrekt

Persoonsgegevens hebben, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alleen betrekking op natuurlijke personen: gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens. De persoonsgegevens van overleden personen mogen gebruikt worden zonder toestemming zolang de privacy van de levende personen niet in het geding is.

Verder verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, godsdienst, Burgerservicenummer (BSN) en zullen hier dus nooit om vragen.

Doel en grondslag

Wij verwerken de persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het afhandelen van uw betaling;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Deze gegevens verwerken wij op basis van de volgende vier grondslagen:

 • de gegevensverwerking is noodzakelijk om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren indien u een oriënterend gesprek heeft gehad;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • toestemming van de betrokken persoon;

• de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@fredes.nl

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer wij uw gegevens aan een derden verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een verwerkersovereenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.  Wij blijven te alle tijden verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies*. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle hebt over uw online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

* Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen.

Op onze website (www.fredes.nl) maken wij gebruik van technische en functionele cookies. Technische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons onder andere inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt en welke pagina’s het meeste worden

bezocht. We analyseren en verbeteren de website naar aanleiding van deze gegevens om de ervaring van bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

Wij maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Voor meer informatie over wat Google met de gegevens doet, verwijzen we u naar de privacyverklaring van Google.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Beide cookies worden standaard geplaatst bij het bezoek aan onze website.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@fredes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy.

Tip: via de site van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie maakt van uw ID.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fredes, afscheid & uitvaart wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 15 januari 2019.

Menu